small-site-banner

Твоят.САЙТ те чака!

Домейнът .сайт е предвиден за широко ползване и ориентиран към интернет потребителите, боравещи с кирилица. 

Основни цели на създаването на домейна .сайт са:

 • развитие и засилване на позициите на езиците, базирани на кирилица в интернет
 • увеличаване на потребителската аудитория и популяризиране на сайтове на кирилица;
 • осигуряване на съответна платформа за развитие на интернет проекти в регионите, боравещи с кирилица.

Домейнът .сайт допринася за увеличаването на популярността на IDNите, кирилицата и езиковото разнообразие на DNS-и като цяло.

Този домейн отговаря на интересите и целите на потребителите, може да се използва за корпоративни, правителствени и административни сайтове; сайтове на различни институции; бизнес страници; сайтове, посветени на обектите за културното наследство, а също така и за създаването на неповторими персонални сайтове. 

Ето няколко примера как може да изглежда името на вашия сайт с домейнът .сайт: бизнес.сайт; кюстендил.сайт; автомобилен.сайт; училище.сайт; селски.сайт; київ.сайт

Бъди уникален - създай своя .САЙТ!

ПОЛИТИКА за РЕГИСТРАЦИЯ на .САЙТ

(Версия 2, действителна от 2022-03-01)

1. Приемане на Политика за Регистрация към CORE

1.1 Регистрацията и използването на домейн имена със .сайт трябва да бъдат уредени и в съответствие със:

 • a. Споразумение за Регистрация, предоставено от регистратора, чрез което е направена регистрацията на вашето домейн име със .сайт;
 • b. тази Политика за Регистрация, определена от Асоциация CORE („CORE“), Регистър на домейна от първо ниво .сайт, която е приложима към всички домейн имена със .сайт;
 • c. всяка друга политика определена от Интернет Корпорацията за Присвоени Имена и Адреси („ICANN“).

1.2 Кандидатствайки за име на домейн със .сайт, вие се превръщате в регистрант („Регистрант“) и се съгласявате да бъдете обвързани с всички условия на Политиката за Регистрация.

2. Изисквания за допустимост:

2.1 Кандидатстваното домейн име със .сайт трябва да бъде домейн от второ ниво на кирилица (главно на беларуски, български, руски или украински език), според IDN таблицата, публикувана на http://www.iana.org/domains/idn-tables/tables/xn--80aswg_cyrl_1.0.txt

2.2 Регистрацията и използването на името на домейна трябва да бъде като цяло прието за легитимно, както и съизмеримо с ролята и значението на регистрираното име. В частност, CORE няма да регистрира имена, използването на които може:

 • a.i. да подведе или да заблуди обществеността, например по отношение на географско място, за което се отнасят, или официален характер на неговия произход;
 • a.ii да вземе нечестно предимство от основното значение или от репутацията в обществеността на избраното име; или;
 • a.iii да попречи на потенциално съдържание от гледна точка на обществеността на името на домейна, за което се кандидатства, имайки предвид основното значение на името (без значение дали е описателно или с родов характер) и/или на репутацията на даденото име, получена от съответната общественост.

b. В допълнение следните имена няма да бъдат приети, освен ако не са регистрирани от името на съответен държавен орган или според неговото съгласие:

 • b.i. имена на държавни органи (както са описани по-долу) на което и да е ниво на компетентност в областта, където се борави с кирилица, според приложимите местни закони, включително ясни техни вариации и съкращения; а също така
 • b.ii. имена, свързани директно с обществени услуги и обществен интерес, за които държавните органи в дадената област имат специфични отговорности.

За целите на тази точка 2.2:

 • b.iii. под „Област, където се борави с кирилица“ се има предвид Беларус, България, Босна и Херцеговина, България, Казахстан, Косово, Киргизстан, Македония, Монголия, Русия, Сърбия, Таджикистан, Узбекистан и/или Черна Гора;
 • b.iv. под „Държавни Органи“ се има предвид международни, национални, регионални, местни и общински отдели; както и други обществени институции, подвластни на местните закони (каквито са агенции, консорциуми, комисии и други административни единици).

2.3 CORE може във всеки момент да резервира определени групи имена. Тези имена ще бъдат недостъпни докато CORE не вземе решение да ги освободи според една от следните причини:

 • индивидуално запитване от страна, притежаваща доказателства за приоритетно право на собственост на даденото име на домейн, които отговарят на изискванията на Регистъра;
 • освобождаване на група на имената на домейни. В този случай списъците на освободените домейни ще бъдат публикувани на сайта на Регистъра и съобщени на всички акредитирани регистратори предварително. Регистрацията на подобни имена може да бъде придружена от специфични ценови условия и правила на използване, които могат да се различават във всеки конкретен случай на освобождаването на групи домейни.

Всички освободени имена са предмет на оспорване в рамките на изисквания Trademark Clearinghouse.

3. Приложимост към ICANN-изискани Политики

3.1 Регистрантът се придържа и се съгласява да спазва всички изискани от ICANN или CORE политики и процедури за разрешаване на спорове, свързани с домейн имена със .сайт. В частност, регистрантът се съгласява да спазва:

 • a. Единната Политика за Разрешаване на Спорове, свързани с имена на домейни, приета от ICANN, която може да бъде намерена на http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy („UDRP“), която е включена чрез препратка в настоящата Политика за Регистрация. Процедурите UDRP ще се изпълняват според Правилата, достъпни на http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm, както и според допълнителните изисквания на избраните административни доставчици на услуги за разрешаване на спорове; и
 • b. „URS“ Политика и URS Процедура, приети от ICANN, могат да бъдат намерени на http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs; както и всякакви други политики за разрешаване на спорове, определени от ICANN, включително, но не само, ускорени процеси за спиране на име на домейн поради искове срещу него за нарушаване на интелектуална собственост от носителите на права.
4. Използване на домейн имена със .сайт

4.1 Регистрантът представлява и се съгласява, че регистрацията на име/на не домейн/и както и неговите/техните използвания ще бъде/ат в съответствие със (i) Споразумението за Регистрация с Регистратора; (ii) настоящата Политика за Регистрация; (iii) приложимите наредби, законови и подзаконови регулации; и (iv) всички други права на трети страни, включително но не само правата за интелектуална собственост в най-широк смисъл.

4.2 Ако регистрант позволява на друг човек да използва регистрираното от регистранта домейн име и този човек не е включен в съответното Споразумение за Регистрация, регистрантът може да носи отговорност за неправомерно използване на домейн името на Регистранта от трета страна.

4.3 Регистрантът на домейн от второ ниво, регистриран със .сайт, признава и разбира, че той не може да предлага регистрирането на трето ниво домейн имена трета страна на независими трети страни като комерсиална тип услуга.

4.4. Регистрантът няма право да регистрира домейн имена със .сайт с цел трафик на домейн имена за продажба, препродажба или трансфер. Още повече, регистрантът не би трябвало да е възможно доброволно да подпомага трета страна да постигне посочената цел.

5. Обезщетение

Регистрантът е напълно отговорен за регистрацията и използването на регистрираното домейн име; и е длъжен да обезщети до максимума, допуснат в закона, CORE, доставчиците на услугите на CORE, членовете на CORE и директорите на CORE, служители и агенти за каквито и да е претенции, щети, отговорности, разходи и разноски, произтичащи от или свързани с регистрацията и/или използването на домейн името на Регистранта.

6. Актуализация на данни

Регистрантът трябва незабавно да поправи и актуализира информацията за регистрация на регистрираното име по време на регистрирания период.

7. Задължения с Публичен Интерес

Регистрантът не трябва да разпространява зловреден софтуер, да не работи и с ботнетове, фишинг, пиратство, да не нарушава авторски права или търговска марка, да не действа с измамни или заблуждаващи практики, фалшифицира или извършва каквато и да е друга дейност, която нарушава закона. Ако регистрантът е извършил някоя от тези дейности, CORE може, наред с други средства за защита, да спре името/имената на регистранта.

8. Запазване на Права за Съвместимост

8.1 CORE и акредитираните регистратори на CORE си запазват правото по свое усмотрение да откажат, да отрекат, да анулират, да прекратят или да прехвърлят името на домейн на регистрант ако:

 • a. регистрантът умишлено предоставя неточна или не надеждна информация за контакт или умишлено или поради небрежност не я е актуализирал своевременно;
 • b. регистрантът не следва политиката за използване, изискана от ICANN и/или настоящата Политика за Регистрация;
 • c. регистрантът не успее да отговори в рамките на петнадесет (15) дни на запитвания на регистратора или на риселъра, през който се прави регистрацията, и/или на изискана от CORE контактна информация, свързана с домейн името на регистранта или друга проява, свързана с домейн името на регистранта;
 • d. регистрантът или трети страни се обвързват с нелегални дейности, свързани с регистрацията или използването на домйн името;
 • e. регистрантът използва името на домейн да изпраща непоискани търговски реклами в противоречие или с други приложими закони или обичайните приемливи политики за използване на интернет;
 • f. домейн името на регистранта изглежда да нарушава права на други трети лица;
 • g. регистрантът показва поведение, което води CORE или акредитираните регистратори на CORE в противоречие с приложимото законодателство, регулиращите органи, обществения ред или договори на трети страни; и/или
 • h. правозащитните органи, съдът или друга съответна сила изиска от CORE да го извърши.

8.2 CORE си запазва правото, по свое усмотрение, да анулира всяко име на домейн, регистрирано и/или използвано против допустимите изисквания, посочени в точка 2 по-горе на настоящия документ. В случай на анулиране на име на домейн според тази под-точка 8.2, единствената компенсация на регистранта може да бъде възстановяване на таксите по регистриране, взети от CORE, освен ако регистрацията и/или използването на анулираното име на домейн не е направено, според CORE, недобросъвестно, като в този случай CORE няма да възстанови таксите за регистрация.

*Настоящият документ с „Политика за регистрация“ е само превод. Той може да се използва само за общо сверяване на информацията, преведена на български език. В случай на необходимост от прилагането на някоя от точките в него, изрично трябва да се използва само оригиналната версия, която е на английски език.