Политика на регистрация на .ОНЛАЙН

1. Приемане на Политиката на регистрация на CORE

1.1 Регистрацията и използването на домейна .онлайн трябва да бъде регулирана и съобразена с:

  • a. Споразумението за Регистрация, осигурено от регистратора, чрез което ще бъде извършвана регистрацията на името на вашия домейн със .сайт и/или .онлайн;
  • b. Политиката на Регистрация, създадена от Асоциация CORE (“CORE”), Регистърът на домейна .ОНЛАЙН, която е приложима за всички домейни .ОНЛАЙН; и
  • c. всяка друга политика, периодично публикувана от “Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси” (ICANN)

1.2 Кандидатствайки за домейн .онлайн, вие ставате регистрант (“Регистрант”) и се съгласявате да бъдете законно обвързани с всички условия в Политиката на Регистрация.

2. Условия за участие

2.1 Името на домейнът със .онлайн, за който кандидатствате, трябва да бъде домейн от второ ниво, изписан на кирилица (най-вече за белоруснаци, българи, руснаци и украинци), да бъде съобразен с IDN таблицата, публикувана на http://www.iana.org/domains/idn-tables/tables/xn--80aswg_cyrl_1.0.txt и трябва да се състои от най-малко 3 символа на кирилица.

2.2 Регистрацията и употребата на домейна трябва да бъде законно общоприета и съобразена с ролята и важността на регистрирания домейн. В частност, следните имена няма да бъдат одобрени:

  • a. Географски имена, местни забележителности, както и други местно-познати или емблематични имена, включително и произтеклите от тях разновидности и съкращения; както и
  • b. Имена, чиято употреба по преценка на CORE би могла да:
  • b.i. подведе или заблуди потребителя;
  • b.ii. се възползва нечестно от вече изградена от потребителя репутация, приписана на избраното име;
  • b.iii. възпрепятства потенциалното съдържание на конкретния домейн от гледна точка на обществения интерес, като се има предвид основното значение на името (дали е от описателен или родов характер), както и от добрата репутация, определена от съответните потребители на името.
  • c. В допълнение, следните имена няма да бъдат одобрени:
  • c.i. Имена на Обществени Органи (изброени по-долу) на всяко равнище с компетенциите на зоната, боравеща с кирилица, в съответствие с местното законодателство, включително произтичащите от тях разновидности и съкращения;
  • c.ii. Имена, директно насочени към обществените услуги или обществения интерес, за които Обществените Органи в зоната, боравеща с кирилица, имат особени отговорности. Част от тези услуги са:

• обществен ред и обществена сигурност;
• обществени дела и институционални отношения;
• обществено здравеопазване;
• данъчно облагане, икономическо развитие и насърчаване;
• обществени услуги;
• транспорт
• градско планиране и опазване на околната среда
• култура и образование
• гражданско участие;
• туризъм

За целите на параграф 2.2:

  • c.iii. “Зона, боравеща с кирилица” се разбира в смисъла на Беларус, Босна и Херцеговина, България, Казахстан, Косово, Киргизстан, Македония, Черна гора, Монголия, Русия, Сърбия, Таджикистан, Украйна и/или Узбекистан; и
  • c.iv. “Обществени органи” в смисъла на международни, национални, регионални, местни и общински правителствени органи, включително градове, държави и други правителствени отдели; както и други обществени институции, в съответствие с приложимото местно законодателство (агенции, консорциуми, и други административни разделения)

3. Приемане на наложените от ICANN Политики

3.1 Регистрантът се съгласява да спазва приложимите от ICANN или CORE политики и процедури за разрешаване на спорове, касаещи домейни със .онлайн. По-конкретно, Регистрантът се съгласява да спазва:

  • a. Единната политика за разрешаване спорове за домейни (“UDRP”), приета от ICANN, която може да бъда намерена на http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy, включена към настоящата Политика на регистрация чрез препратка. Процедурите по тази политика ще бъдат проведени съобразно Правилата, достъпни на тази страница: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm, и посочените от доставчика на услуги допълнителни правила за административно разрешаване на спорове; както и
  • b. Политика за бързо блокиране на домейни (“URS”), приета от ICANN, която може да бъде намерена на http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs, както и всички останали политики за спорове, изискани от ICANN, включително, но не само до бързо изпълнени процеси по преустановяване на домейн чрез предявена претенция от притежатели на интелектуална собственост.

4. Употреба на домейни със .онлайн

4.1 Регистрантът се съгласява, че регистрацията на домейни и тяхната употреба ще бъде в съответствие с i) Споразумението за регистрация с Регистъра; ii) Политиката на регистрация; iii) приложимите наредби, закони и подзаконови нормативни актове; и iv) всички права на трети страни, включително, но не само права върху интелектуална собственост в най-широк смисъл.

4.2 Ако Регистрантът позволи на друго лице да използва неговия регистриран домейн и въпросното лице не е сключило съответното Споразумение за регистрация, то Регистрантът се счита за отговорен за неправомерна употреба на домейна от трети лица.

4.3 Регистрантът потвърждава и се съгласява да не използва домейна от второ ниво със .онлайн, за да предлага регистрации на домейни от трето ниво на независими трети страни с търговска цел.

4.4 Регистрантът се съгласява да не регистрира домейни със .онлайн с цел продажба, препродажба или прехвърляне. Освен това, Регистрантът се съгласява да не допуска, съдейства или доброволно да подпомага трети страни за постигане на упоменатите цели.

5. Обезщетение

Регистрантът е изцяло отговорен за регистрацията и употребата на регистрираните имена, и като такъв, трябва да обезщети в максималната позволена от Закона степен, да защити и да пази интересите на CORE, доставчиците на услуги към CORE, членовете на CORE, както и директорите, служителите и представителите от и срещу предявяване на искове, вреди, отговорности, разходи, произтичащи от регистрацията или употребата на домейна.

6. Актуализация на данните

Регистрантът трябва незабавно да коригира и обнови информацията за регистрирания домейн по време на регистрационния период.

7. Задължения от обществен интерес

Регистрантът не бива да разпространява зловреден софтуер, неправомерно да използва ботмрежи, да упражнява фишинг, пиратство, да нарушава авторски и търговски права, да осъществява измамни практики, фалшификация, или други дейности противоречащи на приложимите закони. Ако все пак Регистрантът се замеси в подобни дейности, наред с други мерки и наказания, CORE може да премахне неговия домейн.

8. Запазване на правото на промяна

8.1 CORE и одобрените от CORE регистратори (акредитирани регистратори) си запазват правото по лична преценка да отхвърлят, прекратят, анулират или прехвърлят домейни, ако:

  • a. Регистрантът умишлено предостави неточни или ненадеждни данни за контакт, или преднамерено, или поради небрежност не ги актуализира своевременно;
  • b. Не спазва политиките за употреба, заложени от ICANN и/или настоящата Политика на регистрация;
  • c. Регистрантът не отговаря в продължение на 15 дни на запитвания от Регистратора или Риселърите, отговорни за регистрацията или от CORE по въпроси засягащи точността на контактната информация, свързана с домейна на Регистранта;
  • d. Има основателни съмнения, че Регистранта или трети страни са замесени в незаконна дейност, свързана с регистрацията или употребата на домейна;
  • e. Регистрантът използва домейна, за да изпраща непоискани търговски реклами в противоречие с приложимите закони или с общоприетите и установени политики в интернет;
  • f. Има основателни съмнения, че домейна на Регистратора нарушава правата на трети страни;
  • g. Чрез своето поведение Регистраторът постави CORE или одобрените регистратори в нарушение на някой от приложимите закони, управляващите органи, обществената политика или споразумения с трети страни; и/или
  • h. Правоприлагащ орган, Съдът или друга отговорна институция поиска.

8.2 CORE си запазва правото по собствена преценка да отмени всяка регистрация на домейн или употреба на такъв в нарушение на изискванията, заложени в параграф 2. В случай на анулиране на домейн по силата на параграф 8.2, единствената компенсация за Регистранта може да бъде възстановяването на начислените от CORE такси по регистрацията, освен в случаите, в които регистрацията и/или употребата на анулирания домейн е била извършена недобросъвестно, като в тези случаи CORE няма да възстанови регистрационните такси.

 

*Нека се вземе под внимание, че настоящият документ е превод, а оригиналният такъв е на английски език. В случай на необходимост на ползването му, ще се има в предвид само оригиналния му вариант.